page1image33819840 page1image33821568 page1image48706352 page1image48706560 page1image33819072 page1image33817728 page1image33817536

דף 1

page1image33981760 page1image33991360page1image33992896page1image33992512

__ בחודש __________, 2020

הנדון: הסכם שירותים

לכבוד: _________________________ ח.פ. ______________________ מרח' ______________________________________________

ג.א.נ,

page1image33987328

טורומז בע"מ, ח.פ 515995546, מרח' מיש"ר 10, ראשון לציון (להלן: "אנו" ,"טורומז", או "החברה"), מספקת
לבתי עסק פלטפורמה לשיווק בית הסק וביצוע הזמנות ומשלוחי אוכל (להלן: "שירותי שיווק וההזמנות") על בסיס אתר Bestrest.rest, וכן מספקת לאותם בתי עסק תוכנות ויישומים לניהול המשתמשים ביישומי מסנג'ר בתצורת צ'ט-בוט (להלן: "האפליקציה"), ומנהלת ומספקת שוק מקוון לביצוע הזמנות מאותם בתי עסק (להלן: ״המרקטפלייס״) (ביחד "השירותים"). אנו שמחים להגיש לכם (להלן: "אתם" או "בית העסק") הצעה זו להתקשרות (להלן: "ההסכם"), במסגרתה אנו נספק לכם את השירותים, הכוללים בין היתר, את האפליקציה, את התמיכה הבסיסית הנדרשת כך שתוכלו לספק את שירותי ההזמנות ללקוחות הקצה שלכם, ושירותים אחרים הקשורים לרישום למרקטפלייס. חתימתכם בתחתית מסמך זה מהווה הסכמה כי התנאים המפורטים להלן יסדירו את מערכת היחסים בין טורומז לבין בית העסק

בכל הקשור לשימוש ואספקת השירותים.

1. מבוא. המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות הסכם זה או הוראה מהוראותיו. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף ברבים במשמע
וכן להיפך. כל האמור בהסכם זה בלשון זכר אף נקבה במשמע וכן להיפך.

2. הצהרות והתחייבויות הצדדים. בחתימתכם על הסכם זה, הנכם מצהירים כי יש לכם את מלוא הסמכות וההרשאה הנדרשים לחתום על הסכם זה ולבצע ולהשלים את כל התחייבויותיכם על פי הסכם זה. הסכם זה, כאשר ייחתם על ידכם, יהווה התחייבות משפטית מחייבת ותקפה מצדכם. כמו-כן, אין כל מניעה להתקשרותכם

בהסכם זה, ואין צורך באישור צד שלישי כלשהו או בהסכמתו לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

3. תמיכה; מידע. אנו נספק לכם, במהלך תקופת ההסכם, שירותי תמיכה בסיסית וכן מידע נוסף, כמפורט בנספח א'.

4. תקופת ההסכם. הסכם זה יהיה בתוקף החל מיום חתימתו לתקופה המפורטת בנספח א' להלן ("תקופת ההסכם"). כל צד רשאי לבטל הסכם זה בהתראה של 30 ימים מראש. יחד עם זאת, טורומז תוכל לבטל הסכם
זה ללא התראה מוקדמת במידה שבית העסק משתמש בשירותים באופן המפר כל חוק או תקנה או את תנאי השימוש של טורומז, כפי שיתעדכנו מעת לעת, בשיקול דעתה של טורומז. במקרה של הפסקת תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, (א) בית העסק מיד יחדל להשתמש ברישיון ומיד יחדל לספק את שירותי ההזמנות ללקוחותיו; (ב) בית העסק יוסר מהמרקטפלייס (ג) כל צד ישלם לרעהו את כל החובות הפתוחים ביניהם נכון למועד הפסקת

תקופת ההסכם; ו-(ד) בית העסק יחדל להשתמש בקניין טורומז (כמוגדר מטה) ויחזיר לטורומז העתקים של מידע סודי שלנו (כמוגדר מטה) או ישמיד אותם, לבחירתה של טורומז. לשם ההבהרה, תנאי הסעיפים 8 (הגנה על פרטיות; קניין רוחני), 9 (רוחני מגבלות למיניהן), ו-12 (אחריות, מצגים והתחייבויות נוספות), החובה לשלם כל חוב פתוח במועד סיום ההסכם וכן סעיף זה, יישארו בתוקף גם לאחר הפסקת תקופת ההסכם מכל סיבה

שהיא.

page1image33992704 page1image33993472 page1image33992128 page1image33993088page1image33993664page1image33993856page1image33994048 page1image33994240

2roomz Ltd טורומז בע"מ www.2roomz.com www.bestrest.rest Company ID 515995546 Meishar St 10, Rishon lezion

page1image33995008 page1image33995200

page2image33834304 page2image33834496 page2image48505376 page2image48505792 page2image33834688 page2image33834880 page2image33835072

דף 2

page2image33835264 page2image33835456page2image33835648page2image33835840

5. תוכן שיווקי. "תוכן שיווקי" משמעו חומר פרסום, שיווק או קידום מכירות אשר בית העסק יספק ללקוחותיו (לרבות תוכניות לשימור ו/או תגמול לקוחות) ולרבות לוגואים, סימני מסחר, סמלים, שמות מסחר או כל תוכן אחר של בית העסק, שכללתם במסגרת זו. אתם רשאים לספק תוכן שיווקי ללקוחותיכם באמצעות השירותים
וזאת בכפוף לאישורנו. בית העסק יהיה בכל עת האחראי הבלעדי על תפקוד, דיוק, נכונות, יושרה, איכות וודאות

התוכן השיווקי. אתם מציגים בזאת כי התוכן השיווקי לא מפר ומתחייבים כי הוא לא יפר כל קניין רוחני או זכויות מוסריות של כל צד שלישי. טורומז שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל תוכן שיווקי המפר את התנאים המפורטים בהסכם זה מכל סיבה ובכל זמן, ללא התראה מוקדמת, או לדרוש מכם לעשות זאת במיידי. בית העסק יהיה החייב והאחראי היחיד בקשר עם כל תוכנית לשימור ו/או תגמול לקוחות המוצעת ללקוחותיו, ומתחייב בזאת לשפות את טורומז על כל נזק שעלול להיגרם לטורומז בגין אי עמידה של בית העסק בתוכניות אלו. למען הסר ספק, טורומז מצהירה כי אין לה בעלות בתוכן השיווקי. יחד עם זאת, בית העסק מעניק לטורומז בזאת רישיון בינלאומי, לא-בלעדי וללא זכות לקבלת תמלוגים, להשתמש, לערוך, לשנות, להוסיף, להטמיע, להתאים, להקליט, להעתיק ולייצר מחדש כל תוכן שיווקי לכל מטרה שהיא, לרבות הזכות

לספק את הרישיון דרך קבלני משנה.

6. הסדר תשלום .

6.1. בעבור הרישיון ואספקת השירותים, בית העסק מתחייב לשלם לטורומז את הסכומים המפורטים בנספח א' להלן וכן על פי תנאי התשלום המפורטים בנספח א' להלן. החברה תהיה
אחראית לניהול גביית התשלומים מבתי העסק והיא מתחייבת לנקוט את כל האמצעים
הנדרשים לגבייתם. כל אחד מהצדדים יישא בעלויותיו ובהוצאותיו בקשר עם שיתוף הפעולה

נשוא הסכם זה.

6.2. בנוסף לאמור לעיל, בית העסק מסכים כי ייתכנו מצבים בהם טורומז תגבה כספים ישירות מהלקוח הסופי דרך האפליקציה ו/או מרקטפלייס. במקרים בהם טורומז תגבה כספים כאמור
מהלקוח הסופי, בעבור מוצרים ו/או שירותים של בית העסק, תעביר טורומז את הכספים לבית

העסק, בניכוי עמלה, כפי שתיקבע על-ידי טורומז מעת לעת.

7. הגנה על פרטיות; קניין רוחני. בית העסק מתחייב כי במילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה לא יפר ולא יגרום להפרתן של זכויות צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני, או זכויות פרטיות, בין במישרין ובין בעקיפין,
ויפעל לשמירה על הוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כל שימוש שהוא בשם, בסמל, בלוגו או בסימן המסחר של מי מהצדדים על ידי הצד האחר, יהא חייב בקבלת אישור הצד האחר מראש ובכתב.

בחתימתכם על הסכם זה, אתם מאשרים את זכותה של טורומז להשתמש בשמות, סמלים, לוגואים וסימני המסחר של בית העסק, לכל מטרה שהיא. הזכויות בשירותים, בטכנולוגיה המשמשת להפעלתם , בתכני החברה, בידע, בשיטות, במודלים, במערכות או במכשירים של החברה וכן כל מידע שנאסף במסגרת השימוש בשירותים (להלן: "קניין טורומז"), הן בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו כך תמיד, כאשר לכם לא תהא לגביהם כל טענה או תביעה, במישרין או בעקיפין. כמו-כן, מובהר בזאת כי כל עדכון ו/או תוספת עתידיים לשירותים, ו/או כל רעיון, ידע, תהליך, מודל עסקי, או מרכיב של קניין רוחני אחר, בין אם פותחו על-ידינו, על- ידכם או במשותף, יהיו בגדר "קניין טורומז", בבעלותה הבלעדית של טורומז ויישארו כך תמיד, כאשר לכם לא תהא לגביהם כל טענה או תביעה, במישרין או בעקיפין ביחס אליהם. בכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל, מובהר בזאת כי התוכן השיווקי הינו ולעולם יישאר בבעלותכם (להלן: "קניין בית העסק"). כל אזכור בהסכם זה של אפשרות מכירת קניין בית העסק או קניין טורומז משמעו מתן רישיון בהתאם לתנאי הסכם זה, ולא מכירה

בפועל.

8. מגבלות למיניהן. בית העסק יישמר כל סימון, הערה ו/או הודעה המופיעים על התכנים שלנו בנוגע לזכויותינו בשירותים. אלא אם נאמר כאן אחרת במפורש, בית העסק יימנע, וכן לא יאפשר לכל צד שלישי, (א) לבצע הנדסה חוזרת או לנסות לשחזר את הקוד העומד בבסיס השירותים; (ב) לשנות או לנסות לשנות את השירותים, או להתקין קוד או מוצר בתוכם, או להשפיע על השירותים בכל דרך שהיא; (ג) לשנות, לייצר מחדש, לשמור,

למכור, להשכיר, להחכיר, להחליף, לסחור או לייצר עבודות ו/או מוצרים נגזרים, להפיץ, לשדר, או להציג לכל צד שלישי או על כל אתר צד שלישי את השירותים; (ד) להשתמש באפליקציה לצורך אספקת שירותים דומים לצדדים שלישיים; (ה) להשתמש בכל דרך אחרת בשירותים שאינה מאושרת במפורש בהסכם זה. ככל שהמגבלות המפורטות בסעיף זה אינן אכיפות על פי החוק החל על התקשרות זו, בית העסק יידע את טורומז בכתב בכל מקרה כזה לפני ביצוע כל אחת מהפעולות לעיל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים

והתאמות בשירותים בכל זמן, וללא התראה מוקדמת.

2roomz Ltd טורומז בע"מ www.2roomz.com www.bestrest.rest Company ID 515995546 Meishar St 10, Rishon lezion

page2image34025664 page2image34017600 page2image34013184 page2image34019136 page2image34020288 page2image34019328page2image34018176page2image34019904page2image34018944 page2image34018560page2image34028352 page2image34028544

page3image33836032 page3image33836224 page3image48497680 page3image48506000 page3image33836416 page3image33836608 page3image33836800

דף 3

page3image33836992 page3image33837184page3image33837376page3image33837568

9. סודיות. בית העסק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע וכל נתון אשר הגיע לחזקתו או לידיעתו כתוצאה מהסכם זה או במהלך ביצועו, או כל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין ל טורומז ולעסקיה, לרבות בכל הקשור ללקוחותיה, מוצריה, תחום פעילותה ועסקיה (לרבות הטכנולוגיה והתכנים) וכן ספציפית באשר לשירותים.
התחייבות זו תעמוד בתוקפה גם לאחר תקופת הסכם זה. אתם מתחייבים גם שלא לחשוף לצד שלישי, ללא

אישורה של טורומז, כל מידע אודות האבחון או תוצאות האבחון של השירותים. מנגד, בית העסק מעניק בזאת הרשאה טורומז לגשת, לאסוף ולהשתמש בכל מידע שיאסוף בית העסק במסגרת התקשרות זו.

10. היעדר יחסי עובד-מעביד. הצדדים מצהירים כי בביצוע התחייבויותיהם זה כלפי זה, כל אחד מהם פועל כקבלן ראשי ועצמאי, ולא יהיו כל יחסי עובד-מעביד או שותפות או שליחות או נציגות ("יחסי עובד-מעביד") בין הצדדים או מי משלוחיהם או עובדיהם.

11. אחריות; מצגים והתחייבויות נוספות

page3image33837760 page3image33837952

בית העסק מצהיר ומתחייב בזאת כי התוכן השיווקי (א) אינו כולל תוכן אלים, פורנוגראפי, מוציא דיבה או לשון הרע, גזעני, מטריד, מאיים או פוגעני בכל דרך אחרת; (ב) אינו כולל תוכן שיכול ויהיה פוגעני כלפי קטין; (ג) אינו כולל כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל מרכיב המסב נזקים אחר; (ד) אינו כולל תוכן המפר זכויות קניין רוחני, זכויות מוסריות או זכויות חוזיות של כל צד שלישי; וכן (ה) אינו מפר כל

חוק או תקנה רלוונטיים, לרבות חוקים ותקנות בקשר עם פרסום, שיווק וקידום מכירות ושירותים.

בית העסק יגן, ישפה ויפצה את טורומז עבור כל נזק שעלול להיגרם לחברה מכל הליך משפטי, הוצאה או חבות (לרבות הוצאות משפטיות והוצאות ייצוג סבירות) כתוצאה מתביעה, דרישה או כל הליך שהחל צד שלישי בהתבסס על או בקשר עם (א) טענה שהתוכן השיווקי מפר קניין רוחני של צד שלישי, אלא שבית העסק לא יחויב לשפות אותנו מקום בו התביעה כאמור מתייחסת באופן ספציפי לקניין רוחני טורומז המוטמע כגורם המפר, (ב) שימוש במידע אודות הלקוחות שאינו תואם את מדיניות הפרטיות של טורומז כפי שתהיה תקפה באותה עת או שמפר כל חוק ו/או תקנה, או (ג) כל הפרה של הסכם זה,

לרבות של המצדים וההתחייבויות הניתנים בו.

השירותים וכל מסמך קשור לכך ניתנים לכם כפי שהם (As Is). טורומז לא נותנת כל הצהרה או התחייבות, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות ביחס לרמת תפקוד ה השירותים, היכולת לסחור בהם, התאמתם למטרת ההתקשרות והשימוש, הבעלות בהם או אי הפרתם זכויות של צדדים שלישיים. כל הסתמכות על השירותים נעשית באחריותו הבלעדית של בית העסק, ולטורומז לא תהא כל חבות בגין השירותים, לרבות בגין טעויות או אי דיוקים בתוכניות שימור ו/או תגמול הלקוחות שנוצרו או שהופצו ללקוחות באמצעות השירותים.יתר על כן, מובהר בזאת כי ייתכנו תקלות באספקת השירותים, עיוותים בתכניו של הפתרון, בעיות זמינות, תלות הפתרון בביצועיהם של צדדים שלישיים וכדומה ומעבר להתחייבותה של החברה לעשות את המאמצים המרביים לתקן ו/או להסדיר התרחשויות אלו תוך זמן סביר, אין החברה לוקחת

כל אחריות על הנזקים שעלולים להיגרם בגינם לבית העסק.

בכל מקרה, טורומז, מנהלי, חברי הדירקטוריון שלה, נושאי המשרה בה, עובדיה, סוכניה או בעלי מניותיה לא יהיו חייבים לבית העסק, ללקוחותיו או לכל צד שלישי בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, העולים או הקשורים לשירותים. בכל מקרה, חבותה הכוללת של טורומז על פי הסכם זה לא תעלה על סך התשלום שהעביר בית העסק לטורומז, פרט למקרים של מוות או פציעה גופנית שנגרמו כתוצאה מרשלנות חמורה של טורומז ככל שהחוק החל מונע

מגבלת אחריות במקרים אלו.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

page3image33838144page3image33838336page3image33838528 page3image33838720

2roomz Ltd טורומז בע"מ www.2roomz.com www.bestrest.rest Company ID 515995546 Meishar St 10, Rishon lezion

page3image33839488 page3image33839680

page4image33840640 page4image33840832 page4image48506832 page4image48506624 page4image33841024 page4image33841216 page4image33841408

דף 4

page4image33841600 page4image33841792page4image33841984page4image33842176

12. שונות. כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים, שאלמלא כן יהא חסר כל תוקף. בית העסק לא ימחה או יעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ללא אישור החברה מראש ובכתב. שום התנהגות מצד
מי מהצדדים לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או כויתור או כהסכמה מצדו
לאיזה הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו

מפורשות בכתב. הסכם זה על נספחיו, מכיל, מגלם ומבטא את כל התנאים שמוסכמים בין הצדדים, והוא מבטל כל הסכם או הסכמים קודמים בין הצדדים. כל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים או מי מטעמם לפני כריתת הסכם זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו – אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך הסכם זה. אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי שותפות, סוכנות, פיתוח משותף, מיזם משותף ו/או כל יחסים אחרים בין הצדדים זולת אלו המצוינים במפורש בהסכם זה. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו מוקנית סמכות השיפוט הבלעדית בכל הליך משפטי שעניינו הסכם זה ו/או התחייבויות הצדדים על פיו והדין שיחול הינו הדין הישראלי בלבד. כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט לצד שמם במבוא להסכם. הודעות בין הצדדים להסכם זה תימסרנה בכתב. כל הודעה בקשר עם הסכם זה אשר תינתן על ידי אחד הצדדים למשנהו יראוה כנמסרה לנמען במועד מסירתה ביד או במועד שיגורה בפקסימיליה, או – אם נשלחה בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, במועד בו הגיעה למענו או בתום 72 שעות

מעת משלוחה – הכל לפי המוקדם. ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________________

_____________________________

טורומז בידי: תפקיד:

_______________

בידי: תפקיד:

page4image33842368page4image33842560page4image33842752 page4image33842944

טורומז בע"מ 2roomz Ltd Company ID 515995546

www.2roomz.com www.bestrest.rest Meishar St 10, Rishon lezion

page4image33843712 page4image33843904

page5image33840256 page5image33844096 page5image48506208 page5image48505584 page5image33844288 page5image33844480 page5image33844672

דף 5

page5image33844864 page5image33845056page5image33845248page5image33845440

נספח א' תנאי התקשרות

נספח זה מפרט את תנאי ההתקשרות המסחריים בין טורומז לבין _________________________________, בהמשך להסכם התקשרות בין הצדדים אליו תנאי התקשרות אלו מצורפים כנספח. מונחים המוגדרים בהסכם ההתקשרות אך אינם מוגדרים להלן במפורש יקבלו את הפירוש שניתן להם בהסכם ההתקשרות.

1. תנאים מסחריים: בעבור אספקת השירותים והתמיכה הבסיסית מתחייב בית העסק לשלם לטורומז תשלומים חודשיים שוטפים לפי המפורט בס' 4 רבתי.

2. תקופת ההסכם :הסכם זה יהיה בתוקפו החל מיום חתימתו ועד לסיומו על ידי אחד הצדדים.

3. תנאי תשלום :גבייה חודשית תעשה בכל עשירי לחודש קלנדרי (חודש חלקי יחויב לפי החלק היחסי), כנגד חשבונית שתסופק על ידי טורומז.

4. תוספות: 4.1 תשלום חודשי של ______ ₪ כולל מע"מ עבור כל. 4.2 במקרה של הצטרפות לשוק מקוון, יחל על בית העסק תשלום חודשי בשיעור של % 10 מסך ההזמנות

.המתבצעות כל חודש דרך המרקטפלייס.

page5image33845632 page5image33845824 page5image33846016 page5image33846208 page5image33846400 page5image33846592page5image33846784page5image33846976page5image33847168 page5image33847360

2roomz Ltd טורומז בע"מ www.2roomz.com www.bestrest.rest Company ID 515995546 Meishar St 10, Rishon lezion

page5image33848128 page5image33848320

page6image33848896 page6image33849088 page6image48507040 page6image48507456 page6image33832704 page6image33832512 page6image33832320

דף 6

page6image33832128 page6image33831936page6image33831744page6image33831552

נספח ב' – פרטי הלקוח

שם המסעדה_______________ עיר___________ רחוב ______________________מספר __

טלפון ______________________________ קופה של חברת _____________________ כתובת דוא"ל לעדכונים שוטפים והודעות_______________________ @ ________________________ אנשי קשר בעל המסעדה : שם מלא ______________________ טלפון_________________________

דוא"ל______________________@________________________________ איש קשר שוטף : שם מלא _______________________ תפקיד___________________ טלפון________________________ דוא"ל_____________________________________ מנהל שיווק דיגיטלי: שם____________________ מספר טלפון __________________________ מנהל דף פייסבוק: שם____________________ מספר טלפון __________________________ משלוחים: יש/ אין איסוף עצמי: יש/ אין שעות המשלוחים: ראשון – חמישי: ____________ שישי: ____________ שבת:____________

אופן תשלום עבור משלוח: בעת ההזמנה/ בעת קבלת משלוח במזומן/ בעת קבלת משלוח בכרטיס אשראי שעות איסוף עצמי: ראשון – חמישי: ____________ שישי: ____________ שבת:____________

זמן ההכנה______ אופן תשלום עבור איסוף עצמי:בעת איסוף/ בעת ההזמנה

שרות הזמנת שולחן: יש/ אין, אזורי ישיבה לבחירה: האם יש מערכת ניהול שולחנות?____ שם החברה______________________

שרות הזמנת אירוע: יש/ אין מקסימום מוזמנים_________ מינימום מוזמנים__________ מי מקבל הזמנה של אירוע? שם______________________ לאן?___________________________

האם יש מועדון חברים? יש/אין, פרטים___________________________________________ כשרות : כן/לא נא צרפו תעודת כשרות תקפה או ציינו מספר ברקוד

אזורי משלוח

page6image33831360page6image33831168page6image33830784 page6image33830592

טורומז בע"מ 2roomz Ltd Company ID 515995546

www.2roomz.com www.bestrest.rest Meishar St 10, Rishon lezion

page6image33829248 page6image33827520

page7image34073088 page7image34072704 page7image48517184 page7image48516352 page7image34066752 page7image34064448 page7image34072512

דף 7

page7image34069248 page7image34068096page7image34063104page7image34069056 page7image34062720 page7image34071552 page7image34071744page7image34063296 page7image34064832 page7image34065216

זמני אספקת משלוח סופ"ש

זמני אספקת משלוח ערב

זמני אספקת משלוח צהריים

מינימום למשלוח

עיר/אזור בעיר דמי משלוח

page7image34073472 page7image34072320 page7image34074432 page7image34074624 page7image34074816 page7image34075008 page7image34075200 page7image34075392page7image34075584 page7image34075776 page7image34075968 page7image34076160 page7image34076352 page7image34076544 page7image34076736 page7image34076928 page7image34077120page7image34077312 page7image34077504 page7image34077696 page7image34077888 page7image34078080 page7image34078272 page7image34078464 page7image34048064page7image34059392 page7image34061888 page7image34061312 page7image34062080 page7image34060928 page7image34059008 page7image34061120 page7image34051136 page7image34059584page7image34058816 page7image34049600 page7image34050176 page7image34050368 page7image34050560 page7image34049984 page7image34051328 page7image34060160page7image34044352 page7image34038784 page7image34044160 page7image34041088 page7image34041280 page7image34038592 page7image34043008 page7image34042816page7image34040512 page7image34039744 page7image34040896 page7image34040320 page7image34040704 page7image34041664 page7image33996352 page7image33996544 page7image33996160page7image33995776 page7image33987136 page7image33988480 page7image33984832 page7image33984640 page7image33983296 page7image33983872 page7image33984064page7image33983680 page7image33983488 page7image33987712 page7image33987904 page7image33981184 page7image33971520 page7image33967680 page7image33976512 page7image33970752page7image33977088 page7image33976320 page7image33971328 page7image33965376 page7image33964992 page7image33961280 page7image33949184 page7image33961664page7image33954752 page7image33960896 page7image33959744 page7image33958976 page7image33960128 page7image33948224 page7image33953216 page7image33849344page7image33849536 page7image33849728 page7image33849920 page7image33850112 page7image33850304 page7image33850496 page7image33850688 page7image33850880 page7image33851072page7image33851264 page7image33851456page7image33851648page7image33851840 page7image33852032

טורומז בע"מ 2roomz Ltd Company ID 515995546

www.2roomz.com www.bestrest.rest Meishar St 10, Rishon lezion

page7image33852800 page7image33852992